برگزاری بیست و ششمین نشست تخصصی کمیسیون شیلات ،کشاورزی و صنایع تبدیلیبیست و ششمین نشست تخصصی کمیسیون شیلات ،کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تعاون ایران با حضور باباخانلو مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون و برخی از مدیران عامل اتحادیه های سراسری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ،باباخانلو شکل گیری ساختار کمیسیون ها متناسب با شرح وظایف تعیین شده را امری ضروری در جهت ارتقای عملکرد و خروجی مثبت جلسات دانست.
وی در خصوص برنامه ششم توسعه گفت:در پیش نویس جدی برنامه به بخش تعاون توجه زیادی نشده و به این دلیل پیگیری هایی در این مورد انجام شده و پیشنهادات الحاقی و اصلاحی در جهت رفع این مورد ارائه شده است.
باباخانلو ادامه داد:اضافه شدن ماده ای جهت رسیدن سهم بخش تعاون به ده درصد در بازار پولی،ارائه بیست و پنج درصد از وجوه ارائه شده همه دستگاه های اجرایی به بخش تعاون ،افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه از پیشنهادات الحاقی و در اولویت قرار دادن تعاونی ها در واگذاری ها و کارهای برون سپاری از پیشنهادات اصلاحی می باشد که تلاش زیادی برای گنجانده شدن این موارد در برنامه در حال انجام است.
مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی در مورد سند در حال تدوین بخش تعاون گفت:در این سند سهم بخش تعاون در بازار پولی ، مسکن و غیره و وظایف اجرایی همه دستگاه هایی که به نوعی در حوزه تعاون دخیل هستند در غالب احکام جداگانه و به صورت مجزا مشخص شده است.
تاجیک ،مدیر کل اعتباری و سرمایه داری بانک توسعه تعاون در خصوص سهم بخش تعاون از محل وجوه ارائه شده دستگاه های دولتی بیان داشت که با تعدادی از دستگاهای اجرایی در این زمینه تفاهم نامه نوشته شده تا مقداری از این سهم گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد :اگر سهم 25 درصد تعاون از محل وجوه ارائه شده به صورت قانون در برنامه اجرایی بیاید به ارتقای بخش کمک شایانی خواهد شد.
تاجیک گفت:با توجه به اینکه تعاون در بخش سرمایه جایگاه قابل توجهی ندارد ، نهادسازی مالی در بازار سرمایه که موجب افزایش توان اجرایی برای بخش تعاون می شود به پیشبرد اهداف کمک زیادی می کند